Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

02/6/2023: ĐGTS 05 Tài sản của Cao Phạm Tấn Minh tại P.Mỹ Phước, TPLX, AG - Viettinbank CN Quảng Bình

Bắt đầu lúc 10 giờ 00 phút ngày 02 tháng 6 năm 2023, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là:

* Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình (50 Lý Thường Kiệt, P.Đồng Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình):

*TS1: Tài sản của Cao Phạm Tấn Minh, tọa lạc tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất, diện tích 308,9m2 đất ở tại đô thị, gồm:

1) 218,9m2 đất ở tại đô thị; thuộc thửa đất số 196, tờ bản đồ số 26; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS14952 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 15/01/2020 cho Cao Phạm Tấn Minh.

2) 90m2 đất ở tại đô thị; thuộc thửa đất số 197, tờ bản đồ số 26; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS14953 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 15/01/2020 cho Cao Phạm Tấn Minh.

* Các tài sản nêu trên được đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

* Tài sản đấu giá được bán theo hiện trạng, người mua được tài sản đấu giá được giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Trường hợp diện tích có biến động thì sau khi giao nhận tài sản người mua được tài sản đấu giá phải tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký sang tên chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.

* Nội dung chi tiết, số lượng, chất lượng, hiện trạng tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi đấu giá thành.

* Giá khởi điểm của tài sản: 16.611.800.000đồng (Mười sáu tỷ sáu trăm mười một triệu tám trăm ngàn đồng), trong đó:

+ Thửa đất số 196: 11.382.800.000đồng (Mười một tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng).

+ Thửa đất số 197: 5.229.000.000đồng (Năm tỷ, hai  trăm hai mươi chín triệu đồng).

* Tiền đặt trước: 1.661.180.000đồng (Một tỷ sáu trăm sáu mươi mốt triệu một trăm tám mươi ngàn đồng).

*TS2: Tài sản của Cao Phạm Tấn Minh, tọa lạc tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất, diện tích 509,3m2 đất ở tại đô thị; thuộc thửa đất số 191, tờ bản đồ số 26; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS14949 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 15/01/2020 cho Cao Phạm Tấn Minh.

* Tài sản nêu trên được đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

* Tài sản đấu giá được bán theo hiện trạng, người mua được tài sản đấu giá được giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Trường hợp diện tích có biến động thì sau khi giao nhận tài sản người mua được tài sản đấu giá phải tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký sang tên chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.

* Nội dung chi tiết, số lượng, chất lượng, hiện trạng tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi đấu giá thành.

* Giá khởi điểm của tài sản: 17.856.058.000đồng (Mười bảy tỷ, tám trăm năm mươi sáu triệu, không trăm năm mươi tám ngàn đồng).

* Tiền đặt trước: 1.785.606.000đồng (Một tỷ bảy trăm tám mươi lăm triệu sáu trăm lẻ sáu ngàn đồng).

*TS3: Tài sản của Cao Phạm Tấn Minh, tọa lạc tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất, diện tích 600m2 đất ở tại đô thị; thuộc thửa đất số 194, tờ bản đồ số 26; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS14955 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 15/01/2020 cho Cao Phạm Tấn Minh.

* Tài sản nêu trên được đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

* Tài sản đấu giá được bán theo hiện trạng, người mua được tài sản đấu giá được giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Trường hợp diện tích có biến động thì sau khi giao nhận tài sản người mua được tài sản đấu giá phải tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký sang tên chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.

* Nội dung chi tiết, số lượng, chất lượng, hiện trạng tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi đấu giá thành.

* Giá khởi điểm của tài sản: 21.180.000.000đồng (Hai mươi mốt tỷ một trăm tám mươi triệu đồng).

* Tiền đặt trước: 2.118.000.000đồng (Hai tỷ một trăm mười tám triệu đồng).

*TS4Tài sản của Cao Phạm Tấn Minh, tọa lạc tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất, diện tích 600m2 đất ở tại đô thị; thuộc thửa đất số 195, tờ bản đồ số 26; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS14954 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 15/01/2020 cho Cao Phạm Tấn Minh.

* Tài sản nêu trên được đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

* Tài sản đấu giá được bán theo hiện trạng, người mua được tài sản đấu giá được giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Trường hợp diện tích có biến động thì sau khi giao nhận tài sản người mua được tài sản đấu giá phải tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký sang tên chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.

* Nội dung chi tiết, số lượng, chất lượng, hiện trạng tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi đấu giá thành.

* Giá khởi điểm của tài sản: 20.400.000.000đồng (Hai mươi tỷ bốn trăm triệu đồng).

* Tiền đặt trước: 2.040.000.000đồng (Hai tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng).

*TS5: Tài sản của Cao Phạm Tấn Minh, tọa lạc tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, cụ thể như sau:

Quyền sử dụng đất, diện tích 870,5m2 đất ở tại đô thị, gồm:

1) 270,5m2 đất ở tại đô thị; thuộc thửa đất số 199, tờ bản đồ số 26; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS14950 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 15/01/2020 cho Cao Phạm Tấn Minh.

2) 600m2 đất ở tại đô thị; thuộc thửa đất số 200, tờ bản đồ số 26; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS14951 do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 15/01/2020 cho Cao Phạm Tấn Minh.

* Các tài sản nêu trên được đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình.

* Tài sản đấu giá được bán theo hiện trạng, người mua được tài sản đấu giá được giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Trường hợp diện tích có biến động thì sau khi giao nhận tài sản người mua được tài sản đấu giá phải tự liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký sang tên chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản.

* Nội dung chi tiết, số lượng, chất lượng, hiện trạng tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá cùng với người đăng ký tham gia đấu giá xác định cụ thể khi xem tài sản đấu giá; giao nhận tài sản sau khi đấu giá thành.

* Giá khởi điểm của tài sản: 28.785.500.000đồng (Hai mươi tám tỷ bảy trăm tám mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng), trong đó:

+ Thửa đất số 199: 8.385.500.000đồng (Tám tỷ ba trăm tám mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng).

+ Thửa đất số 200: 20.400.000.000đồng (Hai mươi tỷ bốn trăm triệu đồng).

* Tiền đặt trước: 2.878.550.000đồng (Hai tỷ tám trăm bảy mươi tám triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng).

          2. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 24 và 25/5/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và tại nơi tài sản tọa lạc (tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

3. Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 30/5/2023.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Trên 500 triệu đồng

500.000

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 30/5/2023.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang